ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរជាតិសរសៃ 500w សម្រាប់សន្លឹកដែក - ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរដែកអ៊ីណុក។

ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរ។ លក្ខណៈពិសេស:


1. Double ball screw close-loop system and imported open-type CNC system, ensure high accuracy and high working efficiency during high speed cutting.

2. ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរជាតិសរសៃ។ equipped with fiber laser 500W, 1000W, 2000W, 3000W (optional). Low operating and maintenance costs. Achieve long-term return on investment and revenue maximization.

3. Enclosure design conforms to CE standard for reliable and safe processing. Pallet changer is convenient for material uploading and unloading and further improving working efficiency.

4. Aiming at high speed cutting, strengthened welded machine body after 2 times of aging process, ensuring long-term accuracy and stability of performance.

5. Dual-pressure gas control system of 3 gas sources (high pressure air, nitrogen, oxygen) meets the processing requirement of all kinds of metals. Easy operation and low cost.

6. Automatic nesting software (including material management and optimized processing technology) and providing with database of process parameters for easy operation and simple management.

7. Optimized optical lens, specially designed nozzle and sensor technology realize more stable and smooth cutting. Optional collocation of 2000mmX4000mm, 2000mmX6000mm working table.

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ។

ស្លាក: