វីដេអូម៉ាស៊ីនកាត់ប្លាស្មា។

ម៉ាស៊ីនកាត់ប្លាស្មាស៊េរី ACCURL CPL មានប្រអប់ហ្គែរពីរចំហៀង ហើយវាត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងសំណង់ដែកដ៏រឹងមាំសម្រាប់កំណត់ទីតាំងក្នុងល្បឿនលឿន។