ទាញយក

 

ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរជាតិសរសៃ Accurl ១ ស៊េរី Smart KJG ស៊េរី។មើលលើអ៊ីនធឺណិត។ទាញយកឯកសារ PDF ។
ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរជាតិសរសៃ Accurl ស៊េរី Genius ស៊េរីចំនួន ២ ។មើលលើអ៊ីនធឺណិត។ទាញយកឯកសារ PDF ។
ម៉ាស៊ីនកាត់ឡចំហាយហ្វាយប៊ឺរ ៣ អ៊ីស៊ីអ៊ែរអេហ្វហ្វីស។មើលលើអ៊ីនធឺណិត។ទាញយកឯកសារ PDF ។
ម៉ាស៊ីនកាត់អណ្តាតភ្លើងផ្លាស្មា ៤ ស៊េរី។មើលលើអ៊ីនធឺណិត។ទាញយកឯកសារ PDF ។
ម៉ាស៊ីនកាត់ប្លាស្មាចំនួន ៥ ស៊េរី។មើលលើអ៊ីនធឺណិត។ទាញយកឯកសារ PDF ។