ខិត្តប័ណ្ណកាតាឡុកម៉ាស៊ីនកាត់ដោយប្រើឡាស៊ែរ។

ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរជាតិសរសៃ Accurl ១ ស៊េរី Smart KJG ស៊េរី។

ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរជាតិសរសៃ Accurl ស៊េរី Genius ស៊េរីចំនួន ២ ។

ម៉ាស៊ីនកាត់ឡចំហាយហ្វាយប៊ឺរ ៣ អ៊ីស៊ីអ៊ែរអេហ្វហ្វីស។

ម៉ាស៊ីនកាត់អណ្តាតភ្លើងផ្លាស្មា ៤ ស៊េរី។

ម៉ាស៊ីនកាត់ប្លាស្មាស៊េរីស៊ីប។