ម៉ាស៊ីនកាត់ទឹកសម្រាប់ធ្វើផ្លាស្ទិចសម្រាប់លោហៈធាតុកាត់ថ្មកែវដែកថែប។

The ACCURL MAX-WJ waterjet cutting series is an addition to Accurl MAX-WJ ម៉ាស៊ីនកាត់ទឹក។ line. It provides a vigorous industrial design and rigid construction that combines precision and simplicity. The MAX-WJ model is made to handle high production for versatile applications. The MAX-WJ waterjet cutting series provides a vigorous industrial design and rigid construction that combines precision and simplicity. The MAX-WJ model is made to handle high production for versatile applications. The MAX-WJ models come in two distinct sizes for the most common applications.

Technical Specifications
•Structure: Bridge Style
•Control System: CNC(Professional Waterjet Control System)
•Way of Drive: AC Servo
•Power Supply: AC 220V 50Hz/60Hz
•Max.Loading Capacity: 1500kg/m2
•Max.Processing Size: 2m^12m
•Max.Moving speed: 12m/min

On the basis of traditional bridge style cutting machine, we developed High Frame Bridge Style Cutting Table. It allows we to process extra thick material like stone or metal.

System Parameters
•Control Accuracy: 0.01mm
•Positioning Accuracy: +/-0.016mm/1000mm
•Repeatable Positioning Accuracy: +/-0.01mm/1000mm
•X-Axis Max.Moving Speed: 6m/min
•Y-Axis Max.Moving Speed: 6m/min
•Z-Axis Max.Moving Speed: 1m/min

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ។

ស្លាក: ,